สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ขั้นตอนการรายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  มีดังนี้

    1.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยมหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  มีจำนวน  2  สาขาวิชา ดังนี้

    2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี

    2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

           **การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น หากมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ผู้สมัครไม่ต้องสมัครเรียนใหม่ ทั้งนี้หากสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ กองบริการการศึกษาจะโทรศัพท์ติดต่อกับผู้สมัครเพื่อให้ยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคล

3. สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

    3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี

    3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี

    3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

    3.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน)

    3.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)

    3.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน)

    3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 4 ปี แขนงวิชา Digital Marketing และแขนงวิชา Event Marketing

           *****ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  โดยผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่กองบริการการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 17 กันยายน  2564  


ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์

http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history

ตั้งแต่วันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัว เป็นนักศึกษา ดังนี้

        1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา                จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        4. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4         จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        6. สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)” ภายในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ดังนี้

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ในวันที่  23 กันยายน 2564 ในไลน์กลุ่ม สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี 

4. ประกาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.

5. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25 กันยายน 2564

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


**************************************************************************************************************

- สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 035-241196  

- ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook กองบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ