สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

กำหนดการ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์การเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)  ผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์ 

1.  ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูล ภายในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2564 ที่ 

     https://forms.gle/sNrb8mar5jDAbzY692. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะ และสาขาวิชาที่เลือกสังกัดอยู่ ในกรณีที่เลือกสาขาวิชา 2 ลำดับ ให้ @Line สาขาวิชาทั้งลำดับ 1 และลำดับ 2

2.1 คณะครุศาสตร์2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2.4 คณะวิทยาการจัดการ3. การสอบสัมภาษณ์

    3.1 คณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาลำดับที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

    3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาลำดับที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาลำดับที่ 2 ทุกสาขาวิชา เวลา 13.00-15.00 น. ยกเว้นสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

          3.2.1 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาศิลปะการแสดง ให้เตรียมการแสดง 1 ชุด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

          3.2.2 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาดนตรีสากล ให้เตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบตามความถนัด 1 ชนิด

          3.2.3 ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ ให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพ

    3.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาลำดับที่ 1 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาลำดับที่ 2 ทุกสาขาวิชา เวลา 13.00-15.00 น.

    3.4 คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาลำดับที่ 1  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับสาขาวิชาลำดับที่ 2 ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์


ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการติดต่อนัดหมายผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการรับการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาตามประกาศนี้

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ