สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 (Direct Admission)

กำหนดการ

ข้อ 1. การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

                  1.1 ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเข้าไปกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวในระบบของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

                        1) ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานตัวที่เว็บไซต์                            

                          http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index ในหัวข้อ กรอกข้อมูล/พิมพ์ใบรายงานตัว เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล

                        2) ดำเนินการพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพื่อใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

                        3) ดำเนินการอัพโหลดใบเสร็จรับเงินที่ชำระผ่านธนาคาร ในหัวข้อ พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์/แนบใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=index

                        4) ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา (รายละเอียดตามข้อ 3)

                  1.2 การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้นำใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ***จำนวนเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ***

                   ข้อ 2. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

                   2.1 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพื่อใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  

                   2.2 การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปี  การศึกษา 2564 รอบที่ 4 (Direct Admission)  แบ่งเป็น 2 งวด โดยให้ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ดังนี้


งวดที่

วัน เดือน ปี

จำนวนเงินที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

1

9-10 มิถุนายน 2564

1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน   2,350 บาท  

2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท  

รวมเป็นเงิน 4,150 บาท

2

  6-16 กันยายน 2564

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน

จำนวนเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ


                   ข้อ 3. การจัดส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

                  เมื่อชำระเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษาในระบบรับสมัครนักศึกษา โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS หรือบริการขนส่งเอกชนโดยจ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 4 (Direct Admission)”  และจัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9-10 มิถุนายน 2564  ดังนี้

                  3.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา สามารถพิมพ์ข้อมูลในระบบรับสมัครนักศึกษา และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา

                  3.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์

                  3.3 สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                  3.4 สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                  3.5 สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                  3.6 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  2 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                  ข้อ 4. การชำระเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้นำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ฉบับจริง งวดที่ 1 และงวดที่ 2 มาติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันเวลาราชการ

                ข้อ 5. ในกรณีที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ตามประกาศนี้ เต็มจำนวน ให้มาติดต่อชำระเงินได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564  

           ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

    slot pulsa tanpa potongan

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ