สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission)

กำหนดการ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์การเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 3 (Admission)   

1.  ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูล ภายในวันที่  2  มิถุนายน  2564

https://forms.gle/2vbhHrDKK2CjWZXf6


2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะที่สาขาวิชาที่เลือกสังกัดอยู่ 

               2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                 2.1.1 กรณีที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา

                         -ศิลปะการแสดง  ให้เตรียมการแสดง 1 ชุด  ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

                         -ดนตรีสากล ให้เตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบตามความถนัด 1 ชนิด

                  2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             2.3 คณะวิทยาการจัดการ

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์  โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะดำเนินการติดต่อทางโทรศัพท์ในการนัดหมายการสัมภาษณ์ เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการนัดหมายและการสอบสัมภาษณ์

    slot88

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3232 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ