สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 (Direct Admission)

กำหนดการ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์การเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ 4 (Direct Admission)   

1.  ในวันที่  31 พฤษภาคม  2564    ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูล

        https://forms.gle/HDxiJpgxHUs2VdUr6


2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะที่สาขาวิชาที่เลือกสังกัดอยู่ ในกรณีที่เลือกสาขาวิชา 2 ลำดับ ให้ @Line สาขาวิชาทั้งลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2

             2.1 คณะครุศาสตร์

             2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             2.4 คณะวิทยาการจัดการ

3. คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 

    - สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา ลำดับที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    - สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา ลำดับที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

    - สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา ลำดับที่ 2 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

   4.1 กรณีที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา

        - สาขาวิชาศิลปะการแสดง  ให้เตรียมการแสดง 1 ชุด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

        - สาขาวิชาดนตรีสากล  ให้เตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบตามความถนัด 1 ชนิด

        - สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์  ให้เตรียมอุปกรณ์สำหรับวาดภาพ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    - สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา ลำดับที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

    - สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา ลำดับที่ 2 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

6. คณะวิทยาการจัดการ

    - สอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชา ลำดับที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

    - สาขาวิชา ลำดับที่ 2 ทุกสาขาวิชา ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์


******ในวันที่กำหนดตามข้อ 3-6  คณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา จะดำเนินการติดต่อทางโทรศัพท์ในการนัดหมายการสัมภาษณ์ เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสำหรับการนัดหมายและการสอบสัมภาษณ์


คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ