สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ขั้นตอนการรายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  มีดังนี้

    1.1 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี

    1.2 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

2. สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563  โดยมหาวิทยาลัยจะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  มีจำนวน  7  สาขาวิชา ดังนี้

    2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี

    2.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี                

    2.3 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี         

    2.4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี              

    2.5 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี

    2.6 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

    2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) 

          **การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นั้น หากมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ผู้สมัครไม่ต้องสมัครเรียนใหม่ ทั้งนี้หากสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ กองบริการการศึกษาจะโทรศัพท์ติดต่อกับผู้สมัครเพื่อให้ยืนยันความประสงค์เข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคล

           **ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  โดยผู้สมัครสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่กองบริการการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 เวลา 08.30-16.30 น. ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2564  


ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์

http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history

ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัว เป็นนักศึกษา ดังนี้

        1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา                จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        4. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4         จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        6. สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)” ภายในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563  ดังนี้

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ในวันที่  29 พฤษภาคม 2564 ในไลน์กลุ่ม สาขาวิชา การจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน) 

4. ประกาศการพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

5. เปิดภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


**************************************************************************************************************

- สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 035-241196  

- ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือที่ Line : @268guqcr 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2290 รัฐประศาสนศาสตร์ (ขึ้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
2291 นิติศาสตร์ (ขึ้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
2293 การพัฒนาชุมชนและสังคม (ข้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3290 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ขึ้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
3291 วิศวกรรมจัดการจัดการ (ขึ้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
3390 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) (ขึ้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
3391 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) (ขึ้นบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ