สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ โควตา)

ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดการ

1.  กำหนดการสอบสัมภาษณ์การเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (รอบโควตา)  

      1.1  ในวันที่  23 - 24  เมษายน 2564   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

             เป็นการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชา อันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน  เท่านั้น  โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสอบสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเองผ่าน Application Line / ทางโทรศัพท์

      1.2  ในวันที่  24  เมษายน  2564     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

              เป็นการสอบสัมภาษณ์  สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชา อันดับที่ 1   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสอบสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเองผ่าน Application Line / ทางโทรศัพท์

      1.3  ในวันที่  25  เมษายน  2564     เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  

              เป็นการสอบสัมภาษณ์  สำหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชา อันดับที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา) โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสอบสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเองผ่าน Application Line / ทางโทรศัพท์


2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ดำเนินการดังต่อไปนี้

      2.1  วันที่  16 - 20  เมษายน   2564

             ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาอันดับที่ 1 ทุกคนเข้าไปกรอกข้อมูล ได้ที่ Link :  https://docs.google.com/forms/d/1pnskmOFlyAkifPg-TbMzPF6fGxgMqT4lW0wCcJXQbjY/


      2.2  ให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ตามคณะที่ตนเองสมัครในสาขาวิชาอันดับที่ 1 และสาขาวิชาอันดับที่ 2 ที่มีการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  16 - 20  เมษายน   2564

             2.1 คณะครุศาสตร์

             2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             2.4 คณะวิทยาการจัดการ


3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่  28  เมษายน  2564  เวลา 15.00 น. ที่ http://www.aru.ac.th
คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4261 การจัดการธุรกิจชุมชน ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ