สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

กำหนดการ : สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2564

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ  

1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์   

- มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 

และวิธีการสอบสัมภาณ์ -

2.  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ................