สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

กำหนดการ : สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 เมษายน 2564

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ  

1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่  24  เมษายน  2564

                 - เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับ 1 (สำหรับผู้สมัครอันดับ 1 ทุกสาขาวิชา)

                 - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับ 2 (เฉพาะผู้สมัครอันดับ 2  ***ยกเว้นสาาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา  และคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชา ไม่สอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 2)

2.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ  ในวันพุธที่  28  เมษายน  2564


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร หรือ บัตรที่กองบริการการศึกษาออกให้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ

2. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสถานศึกษาเดิมหรือชุดสุภาพ และมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

3. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ของตัวท่านเอง เพื่อให้เข้าสอบได้ถูกต้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

4. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านจุดตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าอาคารที่สอบ

5.  กรณีผู้สมัครสาขาวิชา ดังต่อไปนี้เตรียมอุปกรณ์มาเข้าสอบเพิ่มเติม

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง : เตรียมการแสดง 1 ชุด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

- สาขาวิชาดนตรีสากล : เตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบตามความถนัดมา 1 ชนิด

- สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ : เตรียมอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4261 การจัดการธุรกิจชุมชน ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตรวจสอบรายชื่อ