สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

กำหนดการ : สอบข้อเขียน วันที่ 18 เมษายน 2564

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียน

กำหนดการ

1.  กำหนดการสอบข้อเขียน  (สำหรับสำหรับผู้ที่สมัครอันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และการสอนภาษาจีน  เท่านั้น)      วันอาทิตย์ที่  18  เมษายน 2564

                 - เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป

                 - เวลา 10.40 - 12.10 น. สอบข้อเขียนวิชาวัดแววความเป็นครู

                 - เวลา 13.30 - 15.30 น. สอบข้อเขียนวิชาเอก

หมายเหตุ ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบข้อเขียนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบในรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.aru.ac.th และเพจ Facebook : กองบริการการศึกษา

2.  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ  ในวันพุธที่  21 เมษายน 2564 เวลา  14.00 น.

3.  กำหนดการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษา  ในวันเสาร์ที่  24  เมษายน 2564

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพุธที่  28  เมษายน  2564

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครสอบคณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน เท่านั้น)

1. บัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร หรือ บัตรที่กองบริการการศึกษาออกให้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ

2. ปากกา ปากกาลบคำผิด ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ

3. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสถานศึกษาเดิมหรือชุดสุภาพ และมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

4. ผู้เข้าสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตัวท่านเอง เพื่อให้เข้าสอบได้ถูกต้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

5. ผู้สมัครเรียนสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้เตรียมชุดกีฬาและรองเท้าผ้าใบ เพื่อมาทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เวลา 13.30 น. ณ โรงยิม 2

6. ให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนผ่านจุดตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าอาคารที่สอบ


คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ