สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

กำหนดการ : ยกเลิกการสอบข้อเขียน

.

กำหนดการ

1.  กำหนดการสอบข้อเขียน  (สำหรับสำหรับผู้ที่สมัครอันดับที่ 1 คณะครุศาสตร์ ทุกสาขาวิชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และการสอนภาษาจีน  เท่านั้น)     

- ยกเลิกการสอบข้อเขียน -

2.  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ................