สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ขั้นตอนการรายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  มีดังนี้

    1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี

    1.2 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี

    1.3 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

2. สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  มีดังนี้

    2.1 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี

    2.2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี

    2.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

    2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี/4ปี (เทียบโอน)

    2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน  สามารถแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ  โดยให้ผู้สมัครแจ้ง         ขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่กองบริการการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-1196 ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 


ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์

http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history

ตั้งแต่วันที่ 21-23 มกราคม 2564 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

  1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ติดรูปถ่ายขนาด ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา                จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  4. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขนาด A4         จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  5. เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

  6. สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)                             จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภายในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2564 โดยสามารถส่งเอกสารได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

     1. ส่งเอกสารการรายงานตัวทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)” 

      2. ส่งเอกสารการรายงานตัวด้วยตนเอง  ได้ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

- สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 035-241196  

- ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือที่ Line : @268guqcr 2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่  และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ผ่านกลุ่มไลน์ 3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ และห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ตามปฏิทินการศึกษา โดยจะประกาศทางรหัสนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)  (พบอาจารย์ที่ปรึกษาในกลุ่มไลน์) ตามสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก และจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 มกราคม 2564 (จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์)

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ