สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

        - วันที่  5  มกราคม  2564  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ได้ที่ https://student.mytcas.com/ (ยกเว้นผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวส. ในการสมัครเรียนไม่ต้องสมัครระบบ TCAS)

              การลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS โดย Log in ด้วย Username = รหัสประจำตัวประชาชน Password = ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง ซึ่งใช้อีเมล์ในการยืนยันตัวตนสำหรับการตั้งรหัสผ่าน ครั้งแรก กำหนดการเข้าใช้งานระบบ TCAS ให้เป็นไปตามประกาศของ ทปอ.  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS เพื่อใช้สำหรับการยันยันสิทธิ์ (Clearing House) ได้ที่ https://www.mytcas.com/ โดยเริ่มลงทะเบียนใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ติดตามข่าวสารหรือประกาศจาก ทปอ. (ยกเว้นผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวส. ในการสมัครเรียนไม่ต้องสมัครในระบบ TCAS)

        - วันที่ 11 - 15 มกราคม  2564 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 โดยกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวในระบบของมหาวิทยาลัย ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history และพิมพ์ “ใบรายงานตัวนักศึกษา” พร้อมใบแจ้งหนี้ค่ายืนยันสิทธิ์เพื่อชำระเงินในระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2564

        - วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (Clearing House) ในระบบ TCAS ได้ที่ https://student.mytcas.com/


2. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ดังนี้

        2.1 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในเว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพื่อใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา  จำนวนเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 366 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ

        2.2 การแบ่งงวดชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แบ่งเป็น 2 งวด โดยให้ชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ดังนี้

งวดที่

วัน เดือน ปี

จำนวนเงินที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา

1

11-20 มกราคม 2564

1. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน   2,350 บาท  

2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท  

รวมเป็นเงิน 4,150 บาท

2

  6-16 กันยายน 2564

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน

จำนวนเงินเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ


3. เมื่อชำระเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS หรือบริการขนส่งเอกชน) โดยจ่าหน้าซองถึงกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 และวงเล็บมุมซองจดหมาย “รายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1”  และจัดส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 มกราคม 2564 ดังนี้

        3.1 ใบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

        3.2 สำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน  1 ฉบับ 

        3.3 สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        3.4 สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา  อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        3.5 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  2 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. การชำระเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอให้นำใบเสร็จที่ชำระเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ฉบับจริง งวดที่ 1 และงวดที่ 2 มาติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันเวลาราชการ

5. ในกรณีที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ตามประกาศนี้ เต็มจำนวน ให้มาติดต่อชำระเงินได้ที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2564


ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3208 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4261 การจัดการธุรกิจชุมชน ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ