สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ *****ขอให้ผู้มีรายขื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคน เลื่อนอ่านประกาศนี้ให้ครบทั้งหน้าประกาศ รายชื่ออยู่ด้านล่าง***

กำหนดการ  

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูลที่  link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyzhzRF1zy1Wra4_TMxKqw1U3geDQzVzS9sB5OMMOfd9irnQ/viewform?fbclid=IwAR0jXOFAJf5eGitkPkxE1k9q8ZyjIWFWtKkqGuQY91HEPXdVCsOLkjJsYiw ในวันที่ 23 - 25  ธันวาคม  2563  

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้สอบสัมภาษณ์ไม่สามารถเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยได้ ขอให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ โดยเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ เพื่อกองบริการการศึกษาจะได้ดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ ภายในวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์   วันเสาร์ที่  26   ธันวาคม  2563

                 - เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับ 1 (สำหรับผู้สมัครอันดับ 1 ทุกสาขาวิชา)

                 - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์สาขาวิชาอันดับ 2 (เฉพาะผู้สมัครอันดับ 2 ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ)


3.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ  ในวันพุธที่  30  ธันวาคม  2563


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

1.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร หรือบัตรที่กองบริการการศึกษาออกให้ เพื่อใช้สำหรับการเข้าห้องสอบ

2.  แฟ้มสะสมผลงานพร้อมภาพถ่ายหรือเอกสารรับรองด้านความสามารถพิเศษ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่นับหน้าปก

3. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาตั้งแต่การเดินทางมาสอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ ขณะอยู่ในมหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งคัด

4. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านจุดตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าอาคารที่สอบ

5.  กรณีผู้สมัครสาขาวิชา ดังต่อไปนี้เตรียมอุปกรณ์มาเข้าสอบเพิ่มเติม

- สาขาวิชาศิลปะการแสดง : เตรียมการแสดง 1 ชุด ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที

- สาขาวิชาดนตรีสากล : เตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบตามความถนัดมา 1 ชนิด

- สาขาวิชาดนตรีศึกษา : เตรียมเครื่องดนตรีที่ใช้ทดสอบตามความถนัดมา 1 ชนิด

- สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ : เตรียมอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพ

- สาขาวิชาพลศึกษา : ให้เตรียมชุดออกกำลังกาย พร้อมรองเท้าผ้าใบเพื่อทดสอบสมรรถภาพด้านร่างกายที่ โรงยิม2

6. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสถานศึกษาเดิมหรือชุดสุภาพ และมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

7. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ของตัวท่านเอง เพื่อให้เข้าสอบได้ถูกต้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3208 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4262 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ