สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา

        - ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2563 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา เพื่อใช้ในการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

        - รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2. การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ดังนี้

        การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ให้นำใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาไปชำระเงินได้ที่งานการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563  ***จำนวนเงิน ค่ายืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 224 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภาคปกติ***

3. ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาจัดส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

     3.1 ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     3.2 สำเนาใบเสร็จที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา/เอกสารสำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัย จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1523 การศึกษาพิเศษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ