สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้ผู้สมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการก่อนเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

กำหนดการสำหรับผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

- ให้ผู้สมัครสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 31104 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ

1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร/ Passport

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษาไม่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบรายชื่อ