สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการก่อนสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์   

1. ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ในวันที่  24   กรกฎาคม   2563 เวลา 09.00 น.  โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (ครั้งที่ 2)  ภาคปกติ   ในวันที่ 24  กรกฎาคม  2563  เวลา 14.00 น.


ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังต่อนี้

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะครุศาสตร์  (ดำเนินการในระหว่างวันที่  23  กรกฎาคม  2563)

  

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1523 การศึกษาพิเศษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ