สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) (อันดับที่ 2)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการก่อนสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์   

1. ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกลำดับที่ 2 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์

2. ประกาศผลการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2563  (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ในวันที่  30  มิถุนายน  2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.aru.ac.th/academic-tcas.php 


ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังต่อนี้

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line ตามคณะและสาขาวิชาที่เลือก ในสาขาวิชาอันดับที่ 2 (ดำเนินการในระหว่างวันที่  26 - 27 มิถุนายน 2563)

     1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


      1.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


     1.3 คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ