สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการก่อนสอบสัมภาษณ์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์   

1. ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกลำดับที่ 1 สอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่  22 - 23  มิถุนายน  2563 โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิชาลำดับที่ 2  ในวันที่  26  มิถุนายน  2563  เวลา 11.00 น.

3. ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาที่เลือกลำดับที่ 2 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์


ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังต่อนี้

1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชาอันดับที่ 1 ทุกคนกรอกข้อมูลที่  link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJP-GaxtBR2h6Lj78Y6f3IcBYg6FfmyxQ0HRDXJ-fh-RW9hQ/viewform  ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2563 2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line ตามคณะและสาขาวิชาที่เลือก ในสาขาวิชาอันดับที่ 1 (ดำเนินการในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2563)

      2.1 คณะครุศาสตร์

     2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


      2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


     2.4 คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1523 การศึกษาพิเศษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2227 นิเทศศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3208 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4261 การจัดการธุรกิจชุมชน ตรวจสอบรายชื่อ