สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 4 (Admission 2)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการก่อนสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ 

สอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่  3 - 4 มิถุนายน  2563 ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือ โทรศัพท์


ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังต่อนี้

1. สอบสัมภาณ์ในระหว่างวันที่ 3 - 4  มิถุนายน  2563  โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์

2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูลที่  link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekSy3wMiGkH0IeeydoKJgKoGB5c6X-XKen1rdd9caS-UbXDg/viewform ในวันที่ 1  มิถุนายน  2563 

3. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะที่สาขาวิชาที่เลือกสังกัดอยู่

      3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


      3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    3.3 คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2227 นิเทศศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ