สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการก่อนสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ 

สอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม  2563 ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือ โทรศัพท์


ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการดังต่อนี้

1. สอบสัมภาณ์ในระหว่างวันที่ 12 - 13  พฤษภาคม  2563  โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยตัวเอง ในรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Application Line หรือโทรศัพท์

2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทุกคนกรอกข้อมูลที่  link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVabxT-jTyPtiHXhM6x7Gf8NCic6Cb7ZbMQOSwWF7A3xOifQ/viewform ในวันที่ 11 พฤษภาคม  2563 


3. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะที่สาขาวิชาที่เลือกสังกัดอยู่

      3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


      3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    3.3 คณะวิทยาการจัดการ

                   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2227 นิเทศศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3208 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4261 การจัดการธุรกิจชุมชน ตรวจสอบรายชื่อ