สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ขั้นตอนการรายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  มีดังนี้

    1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี

2. สาขาวิชาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้ 1 ภาคเรียน (สมัครเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)  มีดังนี้

    2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) (บัญชีรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2 ภาคเรียน ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562)

    2.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

    2.3 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี และ 4 ปี (เทียบโอน)

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ขึ้นบัญชีไว้ในข้อ 2 หากประสงค์ที่จะขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ให้รอมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หรือหากผู้สมัครประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนได้ สามารถแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้น ๆ โดยให้ผู้สมัครติดต่อกองบริการการศึกษา เพื่อเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-241196 ภายในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม  2563

ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษา

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลรายงานตัวเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์

http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/admission.htm?mode=history

ตั้งแต่วันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2563 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และแนบเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ดังนี้

   1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา   จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   1.3 สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  ขนาด A4  จำนวน 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   1.4 สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน 1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   1.5 สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

   โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวักพระนครศรีอยุธยา 13000 ทางไปรษณีย์ไทย (EMS  หรือบริการขนส่งเอกชน) และวงเล็บมุมซองจดหมาย "รายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)" ภายในวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2563

   2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสแกน QR CODE เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้


ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ