สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน กำหนดการรายงานตัว และเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว

1. สาขาวิชาที่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  มีดังนี้

    1.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี

    1.2 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี

2. สาขาวิชาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้ 1 ภาคเรียน (สมัครเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562)  มีดังนี้

    2.1 สาขาวิชาการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)

    2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง)

3. สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  มีดังนี้

    3.1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี

    3.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี        

    3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 4 ปี/4 ปี (เทียบโอน)

    3.4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี

กำหนดการ

ในวันเสาร์ที่  11 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เตรียมหลักฐานและเอกสารดังนี้

1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา                                                (รับจากเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว)

2. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว (ขนาด A4)           จำนวน  2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                                            จำนวน  1 รูป  

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                            จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา                           อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน  1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

7. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)                                        จำนวน  2 ฉบับ    (รับรองสำเนาถูกต้อง)

8. สำเนาหนังสือแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)                                           จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

9. ค่าคู่มือนักศึกษา                                                               จำนวน 200 บาท

10. ค่าทำบัตรนักศึกษาใหม่                                                    จำนวน 200 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)
หมายเหตุ
1. สาขาวิชาที่ขึ้นบัญชีไว้ 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562)
2. ทั้งนี้หากผู้สมัครในสาขาวิชาข้างต้น ประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนสามารถแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้นๆ กำหนด และติดต่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 7-11 มกราคม 2563 เวลาทำการ
ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4335 การจัดการ 4 ปี (เทียบโอน)
หมายเหตุ
1. สาขาวิชาที่ขึ้นบัญชีไว้ 1 ภาคเรียน (รอรับสมัครภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562)
2. ทั้งนี้หากผู้สมัครในสาขาวิชาข้างต้น ประสงค์จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนสามารถแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชานั้นๆ กำหนด และติดต่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่กองบริการการศึกษาภายในวันที่ 7-11 มกราคม 2563 เวลาทำการ
ตรวจสอบรายชื่อ