สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • You are here :
 • Home
 • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
  • จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ TCAS เพื่อใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)  ได้ที่ https://student.mytcas.com/ (ยกเว้นผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ปวส. ในการสมัครเรียนไม่ต้องสมัครระบบ TCAS)
 2. วันที่  20 – 31 มกราคม  2563
  • ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเข้าไปกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัว ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/  และให้พิมพ์ใบรายงานตัวที่กรอกประวัติเรียบร้อย แล้วมายื่นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
 3. วันที่  30 – 31 มกราคม  2563
  • ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (Clearing House) ในระบบ TCAS  ได้ที่ https://student.mytcas.com/
 4. วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษามายื่นเอกสารการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์) 
  • เวลา 08.30 – 12.00 น.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ
  • เวลา 13.00 – 16.00 น.  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

*********************************************************************************************

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2563

 • ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา (เข้าไปกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ในวันที่ 20 - 31 มกราคม 2563 ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission/ และให้พิมพ์เอกสารใบรายงานตัวที่กรอกประวัติเรียบร้อยแล้วมายื่น)  จำนวน  1 ฉบับ  
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป  (ใช้ติดที่ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดาและมารดา  อย่างละ 1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร) หากไม่มีให้ยื่นใบสูติบัตรของนักศึกษาหรือเอกสารอื่นที่มีรหัสประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาแทน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)
 • สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  2 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)

หมายเหตุ

 • ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยฯ มีจำหน่ายเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ที่ห้องศูนย์หนังสือ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม
คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1517 การศึกษาปฐมวัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1519 พลศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1523 การศึกษาพิเศษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2227 นิเทศศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3208 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ