สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป)

กำหนดการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย : วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ลำดับ

กิจกรรม/สถานที่

วัน/เดือน/ปี

1

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (Clearing House) ผ่านระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ Website : http://mytcas.com (ยกเว้นผู้สมัครในหลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ไม่ต้อง Clearing House ในระบบ  TCAS)

หมายเหตุ 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกหากไม่ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ  TCAS จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษา ยกเว้นผู้สมัครในหลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง) ไม่ต้อง Clearing House ในระบบ  TCAS

            2. หากเคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS แล้ว          ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยให้ใช้ Username และ Password เดิม  

           (หากต้องการสอบถามปัญหาการใช้งานระบบ TCAS ติดต่อได้ที่ โทร. 02-354-5150-2)


วันที่  24 - 25  เมษายน  2562

2

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป) ที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (Clearing House) ผ่านระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่  30  เมษายน 2562เวลา 08.30 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ  (รับจากเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว)

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป  (ใช้ติดที่ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดาและมารดา  อย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร) หากไม่มีให้ยื่นใบสูติบัตรของนักศึกษาหรือเอกสารอื่นที่มีรหัสประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาแทน

5. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  จำนวน  1 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)    

6. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  จำนวน  2  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)                             

7. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  จำนวน  2 ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)    

7. สำเนาผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  จำนวน  2  ฉบับ  (รับรองสำเนาถูกต้องลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)         

8. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ  (สำหรับนักศึกษาพิการ)  จำนวน  1  รูป  (รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อให้เรียบร้อยก่อนยื่นเอกสาร)

9. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา (ให้เตรียมค่ายืนยันสิทธิ์มาชำระในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษา)  

หมายเหตุ 1.ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษาตามวัน เวลาและสถานที่      ที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2. มหาวิทยาลัยฯ มีจำหน่ายชุดนักศึกษาและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี  ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   หรือห้องศูนย์หนังสือ อาคารบ้านพลูหลวง

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1501 คณิตศาสตร์ 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1502 วิทยาศาสตร์ 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1503 สังคมศึกษา 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1504 การศึกษาปฐมวัย 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1508 พลศึกษา 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1510 การสอนภาษาไทย 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1512 การประถมศึกษา 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 5 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2224 การปกครองท้องถิ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2227 นิเทศศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2234 ศิลปะการแสดง 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2235 ดนตรีสากล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2239 ภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2241 ดนตรีไทย ตรวจสอบรายชื่อ
2242 ประยุกต์ศิลป์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
3201 เกษตรศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3202 เคมี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3208 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3225 จุลชีววิทยา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3226 คหกรรมศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3227 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3230 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3231 สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ตรวจสอบรายชื่อ
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
3327 วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี (เทียบโอน) ตรวจสอบรายชื่อ
คณะวิทยาการจัดการ
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
4214 การบัญชี 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4230 การจัดการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4233 การตลาด 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4246 การท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4252 ธุรกิจระหว่างประเทศ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4253 การเป็นผู้ประกอบการ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม 4 ปี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบรายชื่อ
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ