สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ARU : Direct Admission 3

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ  วันที่  25  พฤษภาคม  2566 

(สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

1.  เวลา 09.00 - 10.40 น.    สอบข้อเขียน  วิชาวัดแววความเป็นครู 

2.  เวลา 13.00 - 15.00 น.    สอบสัมภาษณ์


สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้สมัคร เพื่อใช้แสดงในการเข้าสอบ

2. ปากกา ปากกาลบคำผิด ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ

3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ชุดนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษาเดิม) และมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที

4. ผู้เข้าสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบของตัวท่านเอง เพื่อให้เข้าสอบได้ถูกต้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

5. ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาสอบ

คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1520 การสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1524 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2249 นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2250 ศิลปศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ