สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • สำนักงานอธิการบดี/กองบริการการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ARU : Direct Admission 2 (สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)

กำหนดการต่างๆ และสิ่งที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์

1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคนต้องเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบ ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566


2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ @Line คณะ และสาขาวิชาที่สมัคร

     2.1 คณะครุศาสตร์     2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น3. การสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์/Application Line/โทรศัพท์

วัน เดือน ปี
คณะเวลาหมายเหตุ
13 พฤษภาคม 2566ครุศาสตร์09.00 - 12.00 น.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
13 พฤษภาคม 2566
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์09.00 - 12.00 น.
ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น


คณะครุศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
1514 คณิตศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1515 วิทยาศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1516 สังคมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1518 คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1521 การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1522 การประถมศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
1524 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขรหัสสาขา สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
2203 ภาษาอังกฤษ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2206 รัฐประศาสนศาสตร์  4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2209 ภาษาไทย 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2215 ภาษาญี่ปุ่น 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2228 นิติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2230 ประวัติศาสตร์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2240 การพัฒนาชุมชนและสังคม 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2243 สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2244 ดนตรีศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2245 การสอนภาษาจีน 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2246 นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2248 ดนตรีสร้างสรรค์ 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2249 นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ
2250 ศิลปศึกษา 4 ปี ตรวจสอบรายชื่อ