คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • สีน้ำเงิน: สถามันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม“สถามันราชภัฏ”
  • สีเขียว: แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง: ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม: ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย
  • สีขาว: ความคิดอันมริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระมาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการลงวันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอมด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นฉัตรตั้งอยู่มนพระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่าทรงมีพระมรมเดชานุภาพในแผ่นดิน) โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโมราณราชประเพณีเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปดมีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งซึ่งปัจจุบันสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจารึกชื่อคำนี้ท่อนบนจารึกเป็นภาษาไทยว่า“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY"