In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

<>เข้าสู่เว็บไซต์เดิม

alt

alt
alt
alt
img

<>Livemail

livemail

<>จดหมายข่าว มรภ.อย.

alt

alt

alt

alt

<>กองนโยบายและแผน

ppd

<>ebook

alt

<>สถาบันอยุธยาศึกษา

misstionstu

<>กองพัฒนานักศึกษา

misstion56

alt

19-alp

 

icon-48-linksประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งว่างnew

icon-48-linksขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1 วันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 29 เมษายน 2557 อ่านรายละเอียดnew

icon-48-linksขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS(Content Management System)รุ่นที่ 2 วันที่ 21 – 23 เมษายน 2557 อ่านรายละเอียดnew

icon-48-linksโครงการพัฒนาตารางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัย(ระยะที่ 1)

icon-48-linksประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี 2557

icon-48-linksแบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

ข่าวรับสมัคร

alt

altประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาalt

altประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาalt

altประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา(เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 มี.ค.57- 8 เม.ย.57)

altประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ขยายเวลาถึง 27 มี.ค.57)

altใบสมัครรับโอนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

altใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


                                                                                                                                                                       อ่านข่าวย้อนหลังicon click

       ***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ด้วยการ คลิกขวาเลือก Save Target As หรือ Save Link As****

                            


ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

alt

logoarucolorประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด ประจำห้องประชุมอินทนิล ๒ และห้องประชุมอินทนิล ๓ อาคาร ๔๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 18 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ชุด ประจำสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 18 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ ประจำหอพักนักศึกษา (หอพัก ๕ และหอพัก ๖)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 11 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 8 เม.ย.57new

logoarucolorประกาศเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอดสัญญาณ ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 31 มี.ค.57new

logoarucolorประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- ประกาศ 28 มี.ค.57new

 

อ่านข่าวย้อนหลังicon click

***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ด้วยการ คลิกขวาเลือก Save Target As หรือ Save Link As****ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

alt

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม ๑๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด ประจำห้องประชุมอินทนิล ๒ และห้องประชุมอินทนิล ๓ อาคาร ๔๑ คณะวิทยาการจัดการ)- ประกาศ 18 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ ชุด ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา)- ประกาศ 18 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อวัสดุเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ ประจำหอพักนักศึกษา (หอพัก ๕ และหอพัก ๖))- ประกาศ 11 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)- ประกาศ 8 เม.ย.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและถ่ายทอด สัญญาณ ระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)- ประกาศ 31 มี.ค.57new

altตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร ๒ ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ)- ประกาศ 28 มี.ค.57new

                                              

                                                                                                                                                                     อ่านข่าวย้อนหลังicon click

***เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์ pdf ด้วยการ คลิกขวาเลือก Save Target As หรือ Save Link As****

<>สายตรงอธิการบดี 
<>อ่านข่าวย้อนหลัง

alt

<>สำนักวิทยบริการฯ

alt

<>สืบค้นหนังสือห้องสมุด 

        

 

<>Qrcode

alt

<>Who'sonline

MOD_WHOSONLINE_WE_HAVE

<>FanpageARU

<>Facebook

 fbhum

 

fbsci

 

fbdsd1

 

fbaystd

 

alt

<>เว็บไซต์แนะนำ

 

logoclick

<>เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

alt aruedltv
alt flood
eldc tcu
smsani uninet88x31
dabos bane book

<>สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
1381302
วันนี้วันนี้1164
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้2240
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6746
เดือนนี้เดือนนี้34637
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1381302
<>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง