In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

<>เข้าสู่เว็บไซต์เดิม

alt

alt
alt
alt
live-mail
img

<>Antivirus

bannerati

alt

<>SPEEXX

speexx

<>จดหมายข่าว มรภ.อย.

br260857

 

alt

alt

alt

alt

alt

<>กองนโยบายและแผน

ppd

<>ebook

alt

<>สถาบันอยุธยาศึกษา

misstionstu

icon-48-linksโครงการทุนศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program โครงการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 610 5463 และสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และดูรายละเอียดแนวทางการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.inter.mua.go.th

icon-48-linksแบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

icon-worldsportโครงการทุนศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program โครงการให้ทุนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่าง ประเทศ โทรศัพท์ 02 610 5463 และสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และดูรายละเอียดแนวทางการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.inter.mua.go.th

icon-worldsportขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ พ.ศ.2557 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลกว่า 100,000 บาท เงื่อนไขและรายละเอียดNew

icon-worldsportสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ใคร่ขอเรียนเชิญนักศึกษา ส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" โดยส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 โทร 02-7273438 โทรสาร 02-3777555 เอกสารแนบ : ประกาศและกำหนดการ 

icon-worldsportขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 

icon-worldsportเปิดทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557

ข่าวรับสมัคร

alt

altประกาศ เรื่องบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาalt

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ รับโอนมาปฏิบัติราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

altประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลอืก กําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่ประเภทวิชาการ 

 

 

                                                                                                                                                                       อ่านข่าวย้อนหลังicon click


งานพัสดุ

ประกาศประกวดราคา/สอบราคาประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศกำหนดยื่นซอง 28 ส.ค.57-15 ก.ย. 57new

 

 

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง   ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัด จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)-ประกาศ 28 ส.ค.57new

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จานวน ๗ อาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)-ประกาศ 27 ส.ค.57


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใน การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่อง ปรับอากาศ จำนวน ๘๑ เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)-ประกาศ 21 ส.ค.57

 

 

 

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                               ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๗ อาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 8 ก.ย.57(ครั้งที่2)new

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๑ เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -ประกาศ 29 ส.ค 57(ครั้งที่ 2)new

 

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา  
ประกวด ราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 81 เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ประกาศ 29 ส.ค.57(ครั้งที่ 2)new

 

ประกาศเรื่อง ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR : Term of Reference) โครงการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน ๗ อาคาร-ประกาศ 27 ส.ค.57new

 


อ่านข่าวย้อนหลังicon click
<>เอกสารนำเสนอผู้บริหาร

prpdf

<>รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

bn280757ok

<>สำนักวิทยบริการฯ

alt

<>สืบค้นหนังสือห้องสมุด 

        

 

<>Qrcode

alt

<>วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า

wijai

<>FanpageARU

<>Facebook

 

fbhum

fbsci
fbdsd1
fbaystd
alt

 

<>เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

alt aruedltv
alt flood
eldc tcu
smsani uninet88x31
dabos bane book

<>สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
1771900
วันนี้วันนี้411
เมื่่อวานนี้เมื่่อวานนี้324
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2414
เดือนนี้เดือนนี้411
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1771900
<>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง