ระบบลงทะเบียนบัณฑิต มรภ.อย.

ลงทะเบียนบัณฑิตประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทำการลงทะเบียนบัณฑิต คำตอบจากรายงานแจ้งปัญหา แจ้งปัญหา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน

จำนวนผู้ขึ้นทะเบียน

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนแล้ว ยังไม่ขึ้นทะเบียน ร้อยละการลงทะเบียน
1501 คณิตศาสตร์ 40 40 0 100.0%
1502 วิทยาศาสตร์ 25 25 0 100.0%
1503 สังคมศึกษา 46 44 2 95.7%
1504 การศึกษาปฐมวัย 40 39 1 97.5%
1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 39 38 1 97.4%
1508 พลศึกษา 30 30 0 100.0%
1509 การศึกษาพิเศษและการศึกษาปฐมวัย 1 1 0 100.0%
1510 การสอนภาษาไทย 37 36 1 97.3%
1511 การสอนภาษาอังกฤษ 28 28 0 100.0%
1512 การประถมศึกษา 37 37 0 100.0%
2203 ภาษาอังกฤษ 34 33 1 97.1%
2205 การพัฒนาชุมชน 55 54 1 98.2%
2206 รัฐประศาสนศาสตร์ 112 108 4 96.4%
2207 ศิลปกรรม 12 12 0 100.0%
2209 ภาษาไทย 30 30 0 100.0%
2212 ดนตรี 20 20 0 100.0%
2213 นาฏศิลป์การละคร 1 1 0 100.0%
2215 ภาษาญี่ปุ่น 24 24 0 100.0%
2223 การพัฒนาชุมชน 13 12 1 92.3%
2224 การปกครองท้องถิ่น 1 1 0 100.0%
2227 นิเทศศาสตร์ 26 25 1 96.2%
2228 นิติศาสตร์ 76 73 3 96.1%
3201 เกษตรศาสตร์ 12 12 0 100.0%
3202 เคมี 11 11 0 100.0%
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 6 0 100.0%
3208 คณิตศาสตร์ 9 9 0 100.0%
3210 สาธารณสุขชุมชน 37 36 1 97.3%
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 28 2 93.3%
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 0 100.0%
3216 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 4 1 80.0%
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 19 19 0 100.0%
3221 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 0 100.0%
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 0 100.0%
3225 จุลชีววิทยา 3 2 1 66.7%
3226 คหกรรมศาสตร์ 14 14 0 100.0%
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 40 36 4 90.0%
3315 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 1 0 1 0.0%
3318 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1 0.0%
3319 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0 2 0.0%
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า 13 13 0 100.0%
4214 การบัญชี 44 43 1 97.7%
4216 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 17 17 0 100.0%
4230 การจัดการ 77 76 1 98.7%
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 66 64 2 97.0%
4233 การตลาด 12 12 0 100.0%
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 35 0 100.0%
4236 การจัดการ 10 10 0 100.0%
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 40 40 0 100.0%
4246 การท่องเที่ยว 17 17 0 100.0%
4335 การจัดการ 48 46 2 95.8%
4337 การตลาด 3 3 0 100.0%
4338 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 21 0 100.0%
    1332 1297 35 97.4%

พัฒนาโดยกลุ่มงานระบบสารสนเทศ