ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม วิทยาการจัดการอาสาพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงต้อนรับ

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบSTEM Education

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง “ความรุนแรงในครอบครัว: เรื่องของใคร”

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่น 2556 หมู่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เสวนาสาธารณะ "บุพเพสันนิวาส"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การจัดการอาสาและบริการวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับ Professor Sang Kyung และนักศึกษาปริญญาโท

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์มูนีเราะฮ์ ยีดำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

อธิการบดีแสดงความยินดีกับคุณดำรง พุฒตาล

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

สถาบันอยุธยาศึกษาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Kazuo Takahashi

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 งานประกันคุณภาพนำโดย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

การอ่านเพื่อบริการชุมชน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

นักศึกษาเก็บเงินสดได้กว่า 1.5 แสนบาท ส่งคืนเจ้าของ

นางสาวเฉลิมรัตน์ ขอสูงเนิน (ชมพู่) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา2559

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

“สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา”

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop จิตรกรรมในหัวข้อ “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมเจรจาขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพ

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมโครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561