ข่าว/กิจกรรม มรภ.อย. ทั้งหมด

งานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair 2018

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพ

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมโครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล ครั้งที่ 12

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เสวนาวิชาการประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านความรู้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

เสวนาเชิงปฏิบัติการ “การบรรเลงคีตปฏิภาณ”

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หลักสูตร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้หลักสูตร

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ครั้งที่ 1/2561

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมพิจารณาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณ เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

อบรมบุคลากรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมติดตามและประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ร่วมแสดงความยินดี กับนายฐานที เลิศฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ให้สัมภาษณ์กับ คุณมาโนช พุฒตาล

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ได้รับเกีบรติจากนายประดิษฐ์ โปซิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ร่วมต้อนรับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ย้อนรำรฤวันวานย่านป่าตอง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 3)

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 100 ปี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

เผยแพร่โดย: งานประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561