การรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ