นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ปี 2561

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • คำประกาศเจตจำนง ในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 • ปี 2560

 • รายงานผลกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 28 พ.ย. 2560
 • ITA คืออะไร
 • คู่มือ ITA แก้ไขวันที่ 27 มกราคม 2560
 • คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 • คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
 • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน