คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ