คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา