คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ